Leyland Titan POU 494 on 'round the town' trip


Leyland Titan POU 494 in cavalcade